Skip to main content

Integritetspolicy

SEKRETESS- OCH COOKIEPOLICY

TheOTClab B.V., med registrerat kontor på Fred. Roeskestraat 115, 1076 EE Amsterdam, Nederländerna (hädanefter kallad ”OTC”) har åtagit sig att respektera din integritet.

Dina personuppgifter behandlas alltid i enlighet med gällande dataskyddslagar (inklusive den europeiska allmänna dataskyddsförordningen – GDPR). Denna integritets- och cookiepolicy (hädanefter kallad ”Policyn”) informerar dig om hur OTC hanterar de personuppgifter som du tillhandahåller via denna webbplats.

ALLMÄNT

Användningen av denna webbplats är föremål för denna policy.

Eftersom denna policy kan ändras när som helst utan föregående meddelande, är du ansvarig för att regelbundet konsultera denna policy.

INSAMLADE PERSONUPPGIFTER

OTC, som är personuppgiftsansvarig, ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. OTC kan samla in och behandla följande personuppgifter om dig:

 • den IP-adress som tilldelats dig under din anslutning;
 • Datum och tid för din åtkomst till denna webbplats;
  vilka sidor som besökts
 • Vilken typ av webbläsare som används;
 • den plattform och/eller det operativsystem som är installerat på din dator;
  information som erhålls inom ramen för Google Analytics; och
  den sökmotor och de nyckelord som används för att hitta webbplatsen, och
  Personuppgifter som du lämnar via denna webbplats. De personuppgifter som du lämnar till OTC kan omfatta födelsedatum, namn, adress, e-postadress, telefonnummer och produktintressen.

ÄNDAMÅLEN MED BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTERNA

OTC, liksom de enheter med vilka OTC delar dina personuppgifter, får endast använda sådana personuppgifter för följande ändamål:

 • förse dig med den specifika information som du har begärt via denna webbplats
 • göra kampanjerbjudanden avseende OTC:s produkter och deras omgivning, inklusive tredje parter som OTC samarbetar med; och mäta antalet besökare på de olika delarna av denna webbplats, inklusive för att göra förbättringar på denna webbplats.
 • Dessutom kan OTC använda anonyma uppgifter för att bland annat förbättra denna webbplats.

RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER

OTC använder dina personuppgifter på grundval av sina legitima intressen av att kommunicera med dig, marknadsföra sina produkter och tjänster och förbättra sina erbjudanden.

OTC har vägt dina intressen, rättigheter och friheter mot OTC:s legitima intressen och anser, med tanke på den grad av öppenhet som tillhandahålls och de rättigheter du har i förhållande till dina personuppgifter, att det inte väsentligt påverkar några av dina intressen, rättigheter och friheter genom att behandla dina personuppgifter.

UTLÄMNANDE AV DINA PERSONUPPGIFTER

OTC kan lämna ut dina personuppgifter till alla medlemmar i OTC:s koncern. Dessutom kan OTC också lämna ut dina personuppgifter till tredje part, endast i följande fall:

I händelse av att OTC har ingått ett affärspartnerskap med återförsäljare, hälsoforum eller kampanjpartners. Dessa enheter kan använda dina personuppgifter för att göra förutsägelser om dina intressen och kan förse dig med reklammaterial, annonser och annat material.

om OTC är skyldigt att lämna ut eller dela dina personuppgifter för att uppfylla en rättslig eller lagstadgad skyldighet eller begäran.

ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER UTANFÖR DET EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

OTC kan komma att dela de personuppgifter som du tillhandahåller med tredje part som kan befinna sig utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Om dina personuppgifter överförs till tredje part utanför EES, åtar sig OTC att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter förblir skyddade och säkra när de överförs utanför EES, i enlighet med gällande dataskyddslagar.

Om inte annat meddelas kommer alla överföringar av dina personuppgifter till tredje part utanför EES att baseras på ett beslut om adekvat skyddsnivå eller på EU:s standardavtalsklausuler (en kopia av dessa kan erhållas genom kontaktinformationen nedan).

PROPORTIONALITET OCH DATALAGRING

OTC will only collect and process your personal data where relevant and

proportionerlig mot de syften för vilka de samlas in.

OTC fastställer lagringsperioden för dina personuppgifter baserat på följande lagringskriterier:

OTC behåller dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppnå det syfte för vilket de samlades in (enligt ovan);

OTC behåller dina personuppgifter så länge som krävs enligt avtal eller tillämplig lag.

DINA RÄTTIGHETER SOM REGISTRERAD

Du har rätt (med förbehåll för villkoren och undantagen i tillämpliga dataskyddslagar) till:

 • fråga OTC om behandlingen av dina personuppgifter, inklusive att få en kopia av dina personuppgifter personuppgifter;
 • begära rättelse och/eller radering av dina personuppgifter
 • begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter eller invända mot sådan behandling
 • begära mottagande eller överföring till en annan organisation, i maskinläsbar form, av de personuppgifter som du har lämnat till OTC; ochklaga till din lokala tillsynsmyndighet om dina dataskyddsrättigheter kränks eller om du har lidit skada till följd av olaglig behandling av dina personuppgifter. För detta ändamål kan du kontakta OTC genom att ta kontakt med OTC:s juridiska avdelning genom att skicka ett e-postmeddelande till info@theotclab.com. Den juridiska avdelningen kommer att granska och bedöma din begäran och kommunicera med dig.
 • Om du ges möjlighet att dela dina personuppgifter med oss kan du alltid välja att inte göra det. Om du invänder mot behandlingen av dina personuppgifter kommer OTC att respektera detta val i enlighet med sina rättsliga skyldigheter. Detta kan innebära att OTC inte kan utföra de åtgärder som är nödvändiga för att uppnå de syften med behandlingen som beskrivs i punkt 3 i avsnittet Syften med behandlingen av personuppgifter.
 • OTC åtar sig att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller obehörig förstörelse, oavsiktlig förlust och ändringar, åtkomst och all annan obehörig behandling av personuppgifter.

ANVÄNDNING AV COOKIES

Allmänt

För att underlätta din navigering på webbplatsen och optimera den tekniska hanteringen kan OTC använda cookies och andra tjänster för att analysera trafiken på denna webbplats.

En cookie är en liten bit information som sparas av en webbplats på din dator. Denna cookie kan hämtas under ett efterföljande besök på samma webbplats. Cookien kan inte läsas av någon annan webbplats än den som skapade den. De flesta cookies är endast giltiga under en session eller ett besök. Ingen av dem innehåller information som gör att du kan kontaktas via telefon, e-post eller post. De flesta webbläsare är inställda på att automatiskt acceptera cookies. Det är dock möjligt att ställa in webbläsaren så att den meddelar dig varje gång en cookie skapas eller förhindrar att den registreras.

Typer av cookies

OTC kan använda en eller flera av följande typer av cookies:

cookies som krävs för att driva denna webbplats, till exempel genom att låta en besökare vara ansluten till sitt konto;

cookies som spårar användningen av denna webbplats för att generera statistiska rapporter om användningen av denna webbplats, utan att identifiera de enskilda användarna av denna webbplats;

cookies som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera korrekt och effektivt, inklusive cookies som gör det möjligt för webbplatsen att spara dina preferenser, och

cookies som spårar beteendet hos användarna av denna webbplats i syfte att förse sådana användare med specifika annonser eller erbjudanden eller kampanjer på andra webbplatser.

Vad gör jag om jag inte vill ha några cookies?

Genom att använda denna webbplats tillåter du att OTC som standard lagrar cookies på din dator. Om du inte vill att denna webbplats ska lagra cookies på din dator har du möjlighet att blockera cookies (t.ex. genom att konfigurera din webbläsare så att den vägrar alla cookies) och/eller att ta bort de cookies som redan har placerats på din dator.

Tänk dock på att när du avaktiverar cookies kan det hända att vissa funktioner inte längre är tillgängliga på denna webbplats.

SEVERABILITET

Om någon del av denna policy förklaras ogiltig eller ogenomförbar av en domstol med behörig jurisdiktion, påverkar detta inte giltigheten för någon återstående del av denna policy och sådan återstående del kommer att förbli i full kraft och effekt som om den ogiltiga delen av denna policy hade eliminerats.

KONTAKT

Du kan skicka en begäran eller fråga till OTC som rör denna webbplats och/eller denna policy genom att skicka ett e-postmeddelande till info@theotclab.com

TILLÄMPLIG LAG

Denna webbplats, dess innehåll och policyn regleras av nederländsk lag och alla tvister i samband med detta omfattas av jurisdiktionen för domstolarna i Amsterdam, Nederländerna.

Where to buy Dr. Yglo?

Please check your local markets and pharmacies for our products.

What solution would you like?

Whether you are looking for an acid or freezing method, Dr. Yglo can help you out with effective wart treatments. Find out which method is right for you!

View products